Donice Polnix

POLITYKA PRYWATNOŚCI

  

poprzednia wersja Polityki prywatności jest dostępna tutaj

 

CZYM JEST POLITYKA PRYWATNOŚCI?

 

Chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, aby dać

Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszej strony internetowej.

W związku z tym, że sami działamy w branży internetowej, wiemy jak ważna jest ochrona Twoich danych

osobowych. Dlatego dokładamy szczególnych starań, aby chronić Twoją prywatność i informacje, które

nam przekazujesz.

Starannie dobieramy i stosujemy odpowiednie środki techniczne, w szczególności te o charakterze

programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Nasza

strona używa szyfrowanej transmisji danych (SSL), co zapewnia ochronę identyfikujących Cię danych.

W naszej Polityce prywatności znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje odnośnie przetwarzania

przez nas Twoich danych osobowych. Prosimy Cię o jej przeczytanie i obiecujemy, że nie zajmie Ci to

więcej niż kilka minut.

 

 

Kto jest administratorem strony internetowej www.sklep.polnix.com.pl?

 

Administratorem strony internetowej jest "POLNIX" MAREK, PIOTR, PAWEŁ KURKIEREWICZ SPÓŁKA

JAWNA z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Bakalarska 2, 02-212 Warszawa, zarejestrowana przez

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS

0000052377, NIP 5220203914, REGON 002196237, BDO 000456990 (czyli: my).

 

DANE OSOBOWE

 

Jaki akt prawny reguluje przetwarzanie Twoich danych osobowych?

 

Twoje dane osobowe są przez nas zbierane i przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1),

zwanego powszechnie: RODO. W zakresie nieuregulowanym przez RODO przetwarzanie danych

osobowych jest regulowane przez Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest "POLNIX" MAREK, PIOTR, PAWEŁ KURKIEREWICZ

SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Bakalarska 2, 02-212 Warszawa,

zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego, KRS 0000052377, NIP 5220203914, REGON 002196237, BDO 000456990, telefon: +48

570606507, e-mail: sklep@polnix.com.pl.

W sprawie swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami za pomocą:

poczty elektronicznej: iodo@polnix.com.pl, 

poczty tradycyjnej: Nowy Karolinów 1A, 96-330 Puszcza Mariańska,

telefonu: +48 570606507.

 

 

JAK PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE, KTÓRE NAM

PODAJESZ?

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy i w jakich celach je przetwarzamy?

 

Na naszej stronie internetowej oferujemy Ci wiele różnych usług, dla których celów przetwarzamy różne

dane osobowe, w oparciu o różne podstawy prawne.

Cel

Dane osobowe

Podstawa prawna

przetwarzania

Czas przechowywania

danych

zawarcie i wykonanie

umowy

imię, nazwisko, adres

korespondencyjny, NIP,

adres e-mail, numer

telefonu,

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

tj. przetwarzanie w celu

podjęcia działań na Twoje

żądanie, przed zawarciem

umowy oraz

przetwarzanie niezbędne

w celu wykonania umowy,

której jesteś stroną

do upływu okresu

przedawnienia roszczeń

dotyczących wykonania

umowy

założenie i prowadzenie

konta

imię, nazwisko, adres

e-mail, numer telefonu,

adres korespondencyjny,

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

tj. przetwarzanie w celu

podjęcia działań na Twoje

żądanie, przed zawarciem

umowy oraz

przetwarzanie niezbędne

w celu wykonania umowy,

której jesteś stroną

do upływu okresu

przedawnienia roszczeń

dotyczących wykonania

umowy

newsletter

adres email,

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

tj. przetwarzanie na

podstawie wyrażonej

przez Ciebie zgody na

przetwarzanie Twoich

danych osobowych

do dnia wycofania przez

Ciebie zgody na

przetwarzanie danych

osobowych

formularz kontaktowy

imię, adres e-mail, telefon

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj.

przetwarzanie w celu

realizacji naszego

prawnie uzasadnionego

interesu, polegającego na

utrzymywaniu ciągłości

komunikacji i

umożliwieniu kontaktu z

nami w sprawach

prowadzonej działalności

gospodarczej

do momentu wniesienia

sprzeciwu wobec

przetwarzania danych

osobowych

analiza ruchu na stronie

sklepu internetowego

adres IP, dane

przeglądarki

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

tj. przetwarzanie w celu

realizacji naszego

prawnie uzasadnionego

interesu polegającego na

analizie ruchu klientów na

18 miesięcy lub do

momentu wniesienia

sprzeciwu wobec

przetwarzania danych

osobowych

 

 

 

 

Dobrowolność podania danych osobowych

 

Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne ale stanowi warunek świadczenia

przez nas usług na Twoją rzecz (np. wysyłania newslettera czy założenia konta).

 

Odbiorcy danych osobowych

 

Aktualną listę podmiotów, którym ujawniamy Twoje dane osobowe możesz znaleźć tutaj  .

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym profilowanie)

 

Korzystamy z narzędzi, za pomocą których kierujemy do Ciebie reklamy spersonalizowane. Na podstawie

podjętych przez Ciebie działań w Sklepie, w szczególności wyboru oglądanych treści i czasu

pozostawania na podstronach Sklepu, dostosowujemy i wyświetlamy Tobie dopasowane do Ciebie treści

marketingowe. Dzięki takiemu profilowaniu możemy kierować przekaz marketingowy bardziej pożądany

przez Ciebie, co stanowi korzyść zarówno dla nas jak i dla Ciebie, ponieważ w ten sposób ograniczamy

przekaz marketingowy dotyczący towarów i usług, które nie leżą w obszarze Twoich zainteresowań.

 

Czy będziemy przekazywać Twoje dane osobowe poza EOG lub do organizacji międzynarodowej?

Cel

Dane osobowe

Podstawa prawna

przetwarzania

Czas przechowywania

danych

 

 

stronie sklepu

 

marketing bezpośredni

towarów i usług własnych,

w tym remarketing

adres IP, dane

przeglądarki

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

tj. przetwarzanie w celu

realizacji naszego

prawnie uzasadnionego

interesu polegającego na

marketingu bezpośrednim

usług własnych, w tym

remarketingu

18 miesięcy lub do

momentu wniesienia

sprzeciwu wobec

przetwarzania danych

osobowych

ustalenie, dochodzenie i

egzekucja roszczeń i

obrona przed

roszczeniami w

postępowaniu przed

sądami i innymi organami

państwowymi

imię, nazwisko, adres

zamieszkania, nr PESEL,

NIP, REGON, adres

e-mail, nr telefonu, nr IP,

nr rachunku bankowego,

nr karty płatniczej

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj.

przetwarzanie w celu

realizacji naszego

prawnie uzasadnionego

interesu, polegającego na

ustaleniu, dochodzeniu i

egzekucji roszczeń oraz

na obronie przed

roszczeniami w

postępowaniu przed

sądami i innymi organami

państwowymi

do upływu okresu

przedawnienia roszczeń

dotyczących wykonania

umowy

wypełnienie obowiązków

prawnych wynikających z

przepisów prawnych, w

szczególności przepisów

podatkowych i

rachunkowych

imię, nazwisko, firma, nr

PESEL, NIP lub REGON,

adres e-mail, nr telefonu,

adres korespondencyjny,

nr karty płatniczej

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

tj. przetwarzanie jest

niezbędne do wypełnienia

obowiązków prawnych

ciążących na nas,

wynikających z przepisów

prawa, w szczególności

przepisów podatkowych i

rachunkowych

do momentu wygaśnięcia

obowiązków prawnych

ciążących na

Administratorze, które

uzasadniały

przetwarzanie danych

osobowych

 

 

 

 

W celu korzystania z narzędzi Google, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów

Zjednoczonych, gdzie znajdują się serwery Google LLC.

 

Google LLC figuruje w wykazie podmiotów uczestniczących w programie certyfikacji „Tarcza

Prywatności”* (link: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active), a

także stosuje wzorcowe klauzule umowne dotyczące bezpieczeństwa danych zatwierdzone przez

Komisję Europejską.

 

W celu korzystania z narzędzi Facebooka i Instagrama, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane

do Stanów Zjednoczonych, gdzie znajdują się serwery Meta Inc.

 

Meta Inc. figuruje w wykazie podmiotów uczestniczących w programie Tarczy Prywatności (link:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active), w zakresie usługi

Workplace oraz opcji reklamowych i narzędzi pomiarowych. Meta Platforms Ireland Limited przekazuje

dane do Meta Inc. na podstawie Załącznika dotyczącego przekazywania Europejskich danych przez

Facebooka, który uwzględnia standardowe nowe klauzule umowne, które weszły w życie w 2022 r.

 

Więcej informacji znajdziesz tu:

 

https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing/update

https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum/update.

 

*Pamiętaj, że Tarcza Prywatności nie jest już prawem obowiązującym w Unii Europejskiej, a programem,

który wyznacza pewne standardy ochrony danych osobowych dla podmiotów mających swoje serwery w

Stanach Zjednoczonych. Obecnie jest formą certyfikacji, podmioty wpisane do Tarczy Prywatności,

spełniają pewne standardy ochrony danych osobowych.

 

JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM

PRZEZ NAS TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

 

Na podstawie RODO masz prawo do:

 

żądania dostępu do swoich danych osobowych,

żądania sprostowania swoich danych osobowych,

żądania usunięcia swoich danych osobowych,

żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

żądania przenoszenia danych osobowych.

 

W razie zgłoszenia nam któregokolwiek z wymienionych powyższej żądań bez zbędnej zwłoki – a w

każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udzielimy Ci informacji o działaniach

podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem.

W razie potrzeby możemy wydłużyć termin miesięczny o kolejne dwa miesiące z uwagi na

skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

W każdym wypadku poinformujemy Ciebie w terminie miesiąca od otrzymania żądania o przedłużeniu

terminu i podamy Tobie przyczyny opóźnienia.

 

 

Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)

 

Masz prawo uzyskania informacji czy przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeżeli przetwarzamy Twoje

dane osobowe to masz prawo do:

 

 

dostępu do danych osobowych,

uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o

odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich

danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz

o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o źródle tych danych,

o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach

stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

uzyskania kopii swoich danych osobowych.

 

Jeśli chcesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres:

iodo@polnix.com.pl.

 

Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)

 

Jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe masz prawo żądania od nas niezwłocznego sprostowania

Twoich danych osobowych. Masz też prawo do żądania uzupełnienia przez nas Twoich danych

osobowych. Jeśli chcesz zażądać sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych zgłoś swoje

żądanie na adres: iodo@polnix.com.pl.

 

Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. "prawo do bycia zapomnianym" (art.

17 RODO)

 

Masz prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

 

 

Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny

sposób przetwarzane;

wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o

Twoją zgodę;

Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby

marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych

osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;

wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z

 

przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub

przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów

realizowanych przez nas lub stronę trzecią.

Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych możemy przetwarzać Twoje dane dalej w celu

ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostaniesz poinformowany/poinformowana.

Jeśli chcesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres:

iodo@polnix.com.pl.

 

Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art.

18 RODO)

 

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 

 

kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – w takim wypadku ograniczymy

przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych

danych;

przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych

zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;

Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w 

celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;

 

 

zgłosiłeś/zgłosiłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu

 

stwierdzenia czy nasze prawnie uzasadnione interesy są nadrzędne wobec podstaw wskazanych

w Twoim sprzeciwie.

 

Jeśli chcesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na

adres: iodo@polnix.com.pl.

 

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)

 

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w

tym profilowania, w związku z:

 

 

przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub

przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów

realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią;

przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.

 

 

Jeśli chcesz zagłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na

adres: iodo@polnix.com.pl.

 

Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

 

Masz prawo otrzymać od nas swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym

formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych

osobowych.

Standardowo udostępnimy Ci Twoje dane osobowe w formacie CSV. Jeśli wolisz aby dane zostały Ci

udostępnione w innym formacie wskaż preferowany format w swoim żądaniu. W miarę możliwości

postaramy się udostępnić Ci dane w preferowanym przez Ciebie formacie.

Możesz również zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane osobowe bezpośrednio innemu administratorowi

(o ile jest to technicznie możliwe).

Jeśli chcesz zażądać przeniesienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres:

iodo@polnix.com.pl.

 

Czy możesz cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

 

Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem

przetwarzania dokonanego przez nas na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres:

iodo@polnix.com.pl.

W przypadku, gdy chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia usługi

"Newsletter" możesz z niego zrezygnować tutaj [link do strony unsuscribe]       .

 

Skarga do organu nadzorczego

 

Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ochrony danych

osobowych masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie

członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego

naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

który z dniem 25 maja 2018 roku zastąpił GIODO.

 

Więcej informacji znajdziesz tutaj  .

 

Pliki „cookies”

 

Informacje ogólne

 

Podczas przeglądania stron internetowych Sklepu Internetowego są używane pliki "cookies", zwane dalej

Cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w Twoim urządzeniu końcowym w

związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron

internetowych Sklepu Internetowego.

Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Ciebie i dostosować Sklep

Internetowy indywidualnie do Twoich potrzeb.

Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na

urządzeniu oraz przypisaną wartość.

 

Bezpieczeństwo

 

Stosowane przez nas pliki Cookies są bezpieczne dla Twoich urządzeń. W szczególności nie jest

możliwe przedostanie się do Twoich urządzeń poprzez pliki Cookies wirusów lub innego niechcianego

oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

 

Rodzaje plików Cookies

 

Stosujemy dwa rodzaje plików Cookies:

 

Cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu

zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci

Twojego urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek

danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

Cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich

 

skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich

usunięcia z Twojego urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie

jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

 

 

Cele

 

Wykorzystujemy także pliki Cookies podmiotów zewnętrznych w następujących celach:

 

 

konfiguracji Sklepu Internetowego;

tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy sklepu internetowego

korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości za

pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics, których administratorem jest Google

Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod

następującym linkiem: https://policies.google.com/privacy?fg=1;

określania profilu Klienta w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach

 

reklamowych, z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google Ads, którego

administratorem jest Google Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności Google

jest dostępna pod następującym linkiem: https://policies.google.com/privacy?fg=1;

 

 

gromadzenia informacji o zachowaniu Użytkownika z użyciem narzędzia Facebook Pixel, którego

administratorem jest Meta Platforms Ireland Limited, z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony

 

prywatności Facebook jest dostępna pod następującym linkiem:

https://www.facebook.com/help/cookies/.

 

 

Aby poznać zasady korzystania z Cookies, zalecamy zapoznanie się z politykami prywatności wyżej

wskazanych firm.

Cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia

reklam dopasowanych do Twoich preferencji. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o sposobie

poruszania się przez Ciebie w sieci lub czasie skorzystania ze strony internetowej.

Aby przeglądać i edytować informacje o Twoich preferencjach, gromadzonych przez sieć reklamową

 

Google, możesz skorzystać z narzędzia zamieszczonego pod linkiem

 

https://www.google.com/ads/preferences/.

Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi, możesz samodzielnie i

w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies, określając warunki ich przechowywania i

uzyskiwania dostępu przez Cookies do Twojego urządzenia. Ustawienia te możesz zmienić tak, aby

blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o

ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i

sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach Twojego oprogramowania (przeglądarki

internetowej).

#POLNIX

Zainspiruj się!

Zobacz nasze donice w pięknych aranżacjach na Instagramie.

Z nami możesz przesadzić!

Newsletter
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach zapisz się
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium